Raport dobowy RCB

Polecamy

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

-----------------

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:

 1. termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej,
 2. czas trwania kwalifikacji wojskowej,
 3. roczniki grup osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 2. 1. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 16 stycznia 2020 r.

2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2019 r.

§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999–2000, które:
  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

-----------------

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.
 
Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • prawo jazdy (jeżeli posiadają),
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

 

Orkany, huragany, trąby powietrzne

Orkanem w Polsce określa się wiatr, których prędkość przekracza 33 m/s (siła wiatru oznaczonego na skali Beuforta jako huragan, lecz orkan jest wiatrem o nieco innej strukturze). Orkany powodują bardzo duże zniszczenia (pozrywane dachy domów,liczne zniszczenie ogrodzeń, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne). W innych częściach świata zjawisko to określa się również jako tajfun, huragan, cyklon. Do pomiaru prędkości wiatrów używa się skali Saffira-Simpsona, opracowanej  w 1969 roku przez inżyniera Herberta Saffira oraz dyrektora National Hurricane Center Boba Simpsona.

Prędkość wiatru szacowana jest na podstawie średniej minutowej. Ciśnienie atmosferyczne w centrum huraganu jest przybliżeniem. Skala dzieli huragany/orkany według pięciu kategorii:

 • kategoria 1 - wiatr o prędkości 119-153 km/h (33-42 m/s). Brak większych zniszczeń wśród budynków. Zniszczenia spowodowane głównie przez niezabezpieczone przedmioty, drzewa, przyczepy kempingowe. Przybrzeżne podtopienia oraz niewielkie zniszczenia w portach i marinach.
 • kategoria 2 - wiatr o prędkości 154-177 km/h (43-49 m/s). Zniszczenie pokrycia dachów, drzwi, okien. Poważne zniszczenia roślinności, przyczep kempingowych, itp. Zniszczenia w portach i marinach spowodowane podtopieniami. Niektóre jednostki mogą zerwać cumy.
 • kategoria 3 - wiatr o prędkości 178-209 km/h (50-58 m/s). Niewielkie zniszczenia mniejszych budynków, z możliwością uszkodzeń ścian osłonowych. Całkowite zniszczenie przyczep kempingowych. Podtopienia w rejonie przybrzeżnym może spowodować zniszczenie mniejszych budynków i uszkodzenie większych konstrukcji. Możliwość podtopienia terenów położonych w głąb lądu.
 • kategoria 4 - wiatr o prędkości 210-249 km/h (59-69 m/s). Duże zniszczenia ścian osłonowych, możliwość całkowitego zerwania dachów z mniejszych budynków. Duża erozja nadbrzeża. Możliwość podtopienia znacznych obszarów w głąb lądu.
 • kategoria 5 - wiatr o prędkości powyżej 250 km/h (70 m/s). Całkowite zerwanie dachów domów, budynków użytkowych i przemysłowych. Całkowite zniszczenie niektórych budynków z możliwością całkowitego rozwiania mniejszych konstrukcji. Powodzie na dużym terenie. Niekiedy wymagana całkowita ewakuacja ludności.

Tornado - gwałtownie wirująca kolumna powietrza będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa. Trąby powietrzne osiągają różne rozmiary. Zwykle przyjmują postać widzialnego leja kondensacyjnego węższym końcem dotykającego ziemi. Dolna część leja jest często otoczona chmurą odłamków i pyłu. Najczęściej tornada odnotowuje się w Stanach Zjednoczonych jednak w związku ze zmieniającym się klimatem, coraz częściej występują również w Europie (w tym w Polsce).

Do pomiaru siły tornada, od 2007 roku używa się ulepszonej skali Fujity.

 • EF0 – wiatr o prędkości od 105 do 137 km/h (średnica zazwyczaj ok 10m, uszkodzenia dachów domów, wyrywane gałęzie drzew).
 • EF1 – wiatr o prędkości od 138 do 178 km/h (średnica zazwyczaj ok 30m, zerwane dachy, przewrócone i zniszczone przyczepy campingowe).
 • EF2 – wiatr o prędkości od 179 do 218 km/h (średnica zazwyczaj ok 100m, zerwane dachy z solidnych konstrukcji, duże drzewa wyrywane z korzeniami, lekkie samochody podnoszone z ziemi).
 • EF3 – wiatr o prędkości od 219 do 266 km/h (średnica zazwyczaj ok 250m, niszczone całe piętra solidnych domów, uszkodzenia dużych budynków, wykolejone pociągi, podnoszone z ziemi cięższe samochody).
 • EF4 – wiatr o prędkości od 267 do 322 km/h (średnica zazwyczaj ok 500m, solidne domy zrównane z ziemią, samochody wyrzucane w powietrze).
 • EF5 – wiatr o prędkości powyżej 322 km/h (średnica zazwyczaj ok 1000m, domy o silnym szkielecie zrównane z ziemią do fundamentów, samochody stają się pociskami przelatującymi do 100 metrów, wieżowce ze zdeformowaną konstrukcją).

 

1 sierpnia zawyją syreny

1 sierpnia o godz. 17.00 w województwie na trzy minuty zostaną włączone syreny alarmowe. W ten sposób, jak co roku, uczczona zostanie kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 r. i pamięć o poległych podczas powstańczych walk.

Tego dnia na budynkach użyteczności publicznej zawisną także flagi państwowe. Możliwość włączenia syren w ramach treningu alarmowego daje rozporządzenie Rady Ministrów z 2013 r w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Zwyczajowo wojewoda zwraca się do samorządów z prośbą o treningowe uruchomienie syren z okazji ważnych dla polskiej historii dat i rocznic.

 

Utrudnienia w ruchu

12 lipca 2019 r. w godzinach 14:30 – 21:00 w ciągu dróg wojewódzkich nr 152, 162, 163, 172, 173 możliwe będą tymczasowe ograniczenia lub zakazy ruchu na drodze związane z działalnością zabezpieczająca Policji i SOP. Prosimy o zwracanie uwagi na polecenia wydawane przez Policjantów i funkcjonariuszy SOP.

 

Czasowy zakaz wstępu do lasu

W związku z zagrożeniem spowodowanym przez ubiegłotygodniową nawałnicę w postaci dużej ilości złomów, wywrotów i drzew niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdwin wprowadził czasowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw Batyń, Sława i Biały Zdrój. Zakaz obowiązuje do dnia 30 września 2019 r. Więcej szczegółów w załącznikach poniżej.

Pismo przewodnie (PDF)

Mapa (PNG)

Zarządzenie (PDF)

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl