Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku - zasady

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA? W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
1. Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
2. Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,
3. Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
4. Założeniem ewidencji wojskowej,
5. Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),
6. Przeniesieniem do rezerwy,
7. Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.

Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania). 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:

• „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
• „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
• „D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”;
• „E” „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

CO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ?

Na potrzeby ewidencji wojskowej osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
  • dowód osobisty, paszport, prawo jazdy (jeżeli jest),
  • dokumentacje medyczną potwierdzającą stwierdzone choroby do okazania komisji lekarskiej,
  • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

UWAGA! Osoby, które nie będą posiadały ze sobą zdjęcia, nie będą mogły odebrać książeczki wojskowej.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl