Raport dobowy RCB

Polecamy

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Gościmy

Odwiedza nas 171 gości oraz 0 użytkowników.

Numery alarmowe Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

W związku z zawarciem umowy przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie z firmę EURO-STRADA ws. prawie przywracania warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałych zdarzeniach drogowych, od 1 marca bieżącego roku zgłoszenia o zaistniałych zdarzeniach na drogach powiatowych można kierować po numer 800 706 838 (czynny 24 godziny na dobę), a w razie awarii 518 388 660 i 883 443 644.

 

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku - zasady

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:
  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
1. Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
2. Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,
3. Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
4. Założeniem ewidencji wojskowej,
5. Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),
6. Przeniesieniem do rezerwy,
7. Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.

Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania).

Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:

• „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
• „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
• „D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”;
• „E” „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

W powiecie świdwińskim kwalifikacja wojskowa trwać będzie w dniach 4 lutego - 19 lutego 2019 roku. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Zespół Szkół Rolniczych CKP, ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

CO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ?

Na potrzeby ewidencji wojskowej osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
 • dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
 • dokumentacje medyczną potwierdzającą stwierdzone choroby do okazania komisji lekarskiej,
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

UWAGA! Osoby, które nie będą posiadały ze sobą zdjęcia, nie będą mogły odebrać książeczki wojskowej.

Więcej informacji odnośnie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku znajdą Państwo na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu, której terytorialnie powiat świdwiński podlega jak również na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

 

Uruchomienie syren alarmowych w dniu 19.01.2019

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego   w Świdwinie informuje,   że w dniu 19 stycznia 2019 roku (sobota), o godz. 12.00 na terenie gmin powiatu świdwińskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu uczczenia pamięci zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska (dźwięk ciągły, trwający jedną minutę).

Uruchomienie syren w   tym dniu będzie   jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania,   zgodnie z Rozporządzeniem Rady   Ministrów z dnia   7 stycznia 2013   r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96).

 

Bezpiecznie podczas podróży świątecznych

Okres świąteczny, to czas gdy na naszych drogach można zauważyć natężony ruch. Nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym będą dbały patrole zachodniopomorskich policjantów. Wzmożone kontrole kierujących zauważyć będziemy mogli przede wszystkim na głównych trasach wjazdowych i wyjazdowych naszych miast. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Warunki atmosferyczne bardzo często mają duży wpływ na sytuacje i zdarzenia drogowe. W wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami atmosferycznymi, wydłuża drogę hamowania pojazdu, a w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie czy też wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Podczas świątecznych podróży, kierowcy powinni pamiętać o tym, aby przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są niekorzystne, należy zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym w dużej mierze zależy od samych uczestników. Przestrzegajmy więc podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nasz samochód również należy odpowiednio przygotować do podróży poprzez m.in. sprawdzenie wszystkich układów, oświetlenia i dokumentów. Zadbajmy, aby nadchodzące Święta były spokojne i bezpieczne. Nie pozwólmy ani sobie, ani innym na nieodpowiedzialne zachowanie, jakim jest wsiadanie za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu. Policjanci w trakcie kontroli sprawdzać będą m.in. trzeźwość kierujących, czy nasze pasy bezpieczeństwa są zapięte oraz kontrolować czy przewożone dzieci znajdują się w przystosowanych fotelikach. Trasy naszego województwa patrolują również oznakowane i nieoznakowane radiowozyz wideorejestratorami. Kierowcy, którzy przekroczą dozwolona prędkość oraz złamią inne przepisy będą karani mandatami.
Apelujemy także do pieszych i rowerzystów zwłaszcza tych, którzy będą przemieszczać się po drogach pomiędzy małymi miejscowościami - zadbajmy o widoczność na drodze. Przed wyjściem z domu pamiętajmy o elemencie odblaskowym. Po zapadnięciu zmroku osoba bez odblasku staje się niemal niewidoczna dla kierowców nadjeżdżających pojazdów. Brak elementu odblaskowego sprawia, że kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę z odległości zaledwie 35 metrów. Tymczasem jeden mały odblask wystarczy, aby dystans ten zwiększyć niemal dziesięciokrotnie! Dzięki temu kierowca zyskuje kilka cennych sekund na reakcję i wykonanie bezpiecznego manewru. Dlatego tak ważne jest, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe.

ZKS KMP

Źródło: http://swidwin.policja.gov.pl/

 

Pomoc bezdomnym w sezonie zimowym 2018/2019

Rozpoczął się sezon zimowy 2018/2019. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie przypomina, iż funkcjonują bezpłatne numery telefonów, pod którymi osoby bezdomne mogą uzyskać informację o placówkach udzielających wsparcia - noclegowniach i jadłodajniach. Infolinia przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

BEZPŁATNA INFOLINIA:

800 170 010 - stacjonarny,
696 031 168 - z telefonów stacjonarnych.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu świdwińskiego o wzmożoną czujność oraz powiadamianie odpowiednich służb o osobach bezdomnych pozostających bez schronienia. Każda Państwa reakcja może uratować życie drugiej osobie. Przypominamy również o innych numerach alarmowych:

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY – 112,
POLICJA – 997,
STRAŻ POŻARNA – 998,
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999,
STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDWINIE – 94 364 80 22 (sekretariat), 94 364 80 18 (komendant),
STRAŻ MIEJSKA W POŁCZYNIE-ZDROJU – 94 712 84 79.

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju współpracuje z koszalińskim kołem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. W ich ramach wydzielono 2 miejsca: jedno noclegowe i jedno w noclegowni. Kontakt pod numerem: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, ul. Mieszka I 16, 75 -129 Koszalin, tel. 94 318 56 21. Z tej formy pomocy korzysta również Urząd Gminy Rąbino, który przygotował 3 miejsca dla osób bezdomnych w tym 1 miejsce noclegowe, 1 w noclegowni i 1 w ogrzewalni. W Świdwinie 14 miejsc noclegowych przygotowało Stowarzyszenie „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, ul. Drawska 26 78 -300 Świdwin, tel. 94 365 47 86. Urząd współpracuje również ze Stowarzyszeniem Pomocy Nieuleczalnie Chorym i Bezdomnym „Pro-Bono”, Li nowo 8, 78 -425 Biały Bór, tel. 94 373 90 47 w którym przygotowano 37 miejsc noclegowych. W przypadku zauważenia osoby w potrzebie - reagujmy! Każda reakcja może uratować czyjeś życie!

Do pobrania również informator o formach pomocy osobom bezdomnym w formacie PDF.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl