Informator - pomoc dla bezdomnych

Informator na okres zimowy w zakresie pomocy osobom bezdomnym, przygotowany na sezon 2016/2017 przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku został przygotowany na podstawie informacji przedstawionych przez służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz danych pochodzących z innych instytucji, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnianie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Raport stanowi próbę całościowego przedstawienia stanu bezpieczeństwa w Polsce w roku 2014 i w latach poprzednich, dostosowaną do różnych sposobów gromadzenia danych przez poszczególne organy ścigania i instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jest dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa państwa, opracowywanym i zatwierdzanym zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.). Strategia w sposób całościowy ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. kluczową sprawą jest ich właściwa integracja w systemie bezpieczeństwa narodowego.

System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest rekomendacja modelu organizacji systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce. Dokument został opracowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przez ekspertów instytutu badawczego NASK i działającego w jego ramach zespołu CERT Polska. Dynamiczny rozwój zagrożeń i incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych oraz użytkowników korzystających z usług oferowanych przez nowoczesne technologie informatyczne powoduje, że zachowanie bezpieczeństwa przestrzeni tworzonej przez te systemy, usługi, wraz z relacjami z użytkownikami – zwanej cyberprzestrzenią – jest obecnie jednym z istotniejszym problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym w kontekście konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania państw, gospodarki i społeczeństwa. Według raportów krajowych, publikowanych przez zespoły reagujące CERT 1 , agencje Unii Europejskiej 2 czy firmy komercyjne zajmujące się bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, technologiczne zagrożenia bezpieczeństwa (np. techniki infekowania szkodliwym oprogramowaniem) są coraz bardziej zaawansowane, a skala incydentów rośnie z roku na rok. Narasta także problem nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie. Wzrasta przestępczość opierająca się na nielegalnej działalności w cyberprzestrzeni (np. oszustwa z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania atakującego konta bankowości elektronicznej).

Broszura informacyjna nt. czadu

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Informator - tlenek węgla

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

 

 

Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2014 rok

Informator statystyczny. ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2014 rok. Jest on kontynuacją poprzednich wydań, zawiera zestaw informacji za rok 2014 na temat sytuacji demograficznej i zdrowotnej w województwie, personelu medycznego, ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, a także pomocy doraźnej, krwiodawstwa i aptek. Wzorem lat ubiegłych informacje zamieszczone w publikacji prezentowane są w układzie działowym zawierającym część tabelaryczną i krótki komentarz analityczny. Opracowanie uzupełniono licznymi wykresami oraz zestawem podstawowych definicji. Prezentowane dane pochodzą ze sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Zdrowia, danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dane obejmują również jednostki ochrony zdrowia podległe Ministerstwu Obrony Narodowej.

Międzynarodowe prawo humanitarne podczas konfliktów zbrojnych

Międzynarodowe prawo humanitarne (MPH), zwane także prawem konfliktów zbrojnych (dawniej prawem wojennym- łac. ius in bello) jest częścią prawa międzynarodowego publicznego, która służy rozwiązywaniu problemów humanitarnych wynikających z konfliktów zbrojnych, w szczególności poprzez normy prawne zawierające:

  • ograniczenia w metodach i środkach prowadzenia działań zbrojnych, oraz
  • zasady ochrony mienia i ludności niezaangażowanej w działania zbrojne przed skutkami tych działań.

Nowożytne prawo konfliktów zbrojnych rozwinęło się XIX wieku. Fundamentalnymi umowami międzynarodowymi z tego zakresu są przede wszystkim tzw. Konwencje Haskie z 29 lipca 1899 r. i 18 października 1907 r., oraz tzw. Konwencje Genewskie z 12 sierpnia 1949 r., wraz z dwoma protokołami dodatkowymi do nich z 1977 r.

Oprócz wyżej wymienionych aktów, ważnym źródłem norm MPH jest zwyczaj międzynarodowy. W ramach Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża prowadzone są prace nad identyfikowaniem i opisywaniem praktyki państw w zakresie MPH, oraz określaniem norm o charakterze zwyczaju międzynarodowego.

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl